Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 11 inci maddesi uyarınca Mali Tabloların “Aydınlatma Yükümlülüğü” ne ilişkin olarak hazırlanmıştır. Mali Tablolar, kişisel verilerin ehemmiyetinin ve taşıdığı sorumluluğun bilinciyle verilerin işlenmesinde hassasiyetle hareket etmektedir. Mali Tablolar olarak kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde Kanun’a ve dürüstlük kuralına uygun davranılmasına ihtimam gösterilmektedir.

 • I-Veri Sorumlusunun Kimliği Kanun hükümleri uyarınca Mali Tablolar, işlediği veriler bakımından Veri Sorumlusudur.

 • II-İşleme amaçları Mali Tabloların kayıtlarındaki kişisel veriler, Mali Tabloların Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin ifası; piyasaların işleyişi ve Mali Tablolar tarafından yürütülen faaliyetler sırasında kullanılması; yetkili otoritelerin mevzuatlarına ve/veya talimatlarına uyulması; gerektiğinde ilgilisi ile irtibat sağlanması; Mali Tabloların düzenlediği veya destek verdiği eğitim, seminer, toplantı, etkinlik, organizasyon vb. faaliyetler konularında bilgilendirme ve davet gönderilmesi; Mali Tabloların yürütmüş olduğu eğitim programlarına katılım sağlanması ve programa kayıt , Mali Tablolardan alınan hizmetlerin faturalandırılması ve faturaların ilgililerine ulaştırılması; Mali Tabloların Bilgi Sistemleri faaliyetleri çerçevesinde, kurum politikalarına ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde etkin ve güvenli kullanım sağlanması amacıyla fiziksel ve elektronik ortamlara erişim yetkisi sağlanması, söz konusu yetki kullanımlarının takibi, kurum içi ve kurum dışı yardım masası çağrılarında hizmet kalitesinin arttırılması, internet erişimlerinde yasal zorunlulukların yerine getirilmesi; bilgilendirme ve pazarlama; Mali Tablolar ile iş ortaklığı, iş ilişkileri ve paydaş ilişkisi içerisinde bulunan işletmelerin temsilcileri ile iletişim kurulması ve iş ve sözleşme ilişkilerinin kurulması ve ifası amacıyla Mali Tabloların tedarik hizmetlerini yürütülmesini teminen tedarikçilerle yapılan mal/hizmet alım sözleşmeleri gereği veya Mali Tabloların meşru menfaatlerinin ve güvenliğinin sağlanması gibi belirli, açık ve meşru amaçlarla ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, doğru ve gerektiğinde, güncel olarak işlenmektedir.

 • III-Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik kanallar ile; daha önceden Mali Tablolar tarafından oluşturulmuş olan formlar veya bunlar dışında serbest formatta; Kayıtlı Elektronik Posta Sistemleri üzerinden doğrudan veyahut Mali Tabloların iş ilişkisi bulunan şirketler veya mal/hizmet tedarikinde bulunan şirketler aracılığıyla dolaylı olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde sayılan hukuki sebeplerle veya açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir. Buna göre verileriniz açık rızanıza dayalı olarak; kanunlarda açıkça öngörülmesi, tarafınızla akdedilecek bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması; Mali Tabloların hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması yahut ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Mali Tabloların meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenebilmektedir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir. Bu veriler açık rızanıza dayalı olarak veya -sağlık ve cinsel hayat verileri hariç olmak üzere- kanunlarda öngörülmesi sebebiyle/kanunlarda öngörülen durumlarda işlenebilmektedir.

 • IV-İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği Kanun’un 8 inci maddesine uygun olarak, kişisel verileriniz işlemlerinin kaydı , Mali Tablolar dışından alınan değerleme hizmetleri sebebiyle değerleme kuruluşlarına ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında hukuki yükümlülüklerin ifası sebebiyle gerektiğinde düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, yargı mercilerine ve işlem yapma yetkisi verilenlere aktarılmak üzere paylaşılmaktadır.

 • V-Haklarınız Mali Tablolar , Kanun uyarınca tarafınıza tanınan hakları kullanabilmeniz konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. Kanun kapsamında:

  • 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • 6. Verileriniz mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • 7. Talebiniz üzerine eksik veya yanlış işlenmiş verinizin düzeltilmesi halinde düzeltildiğinin ve işlenme sebeplerinin ortadan kalkması sebebiyle verinin silindiğinin, yok edildiğinin veya anonim hale getirildiğinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

  • Başvuruda İlgilinin;

  • a. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzasının, (Başvurunun yasal temsilci tarafından yapıldığı durumlarda Yasal Temsilcinin de adı ve soyadı belirtilmeli ve imza Yasal Temsilci tarafından atılmalıdır)

  • b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasının, yabancılar için uyruğunun, pasaport numarasının veya varsa kimlik numarasının, (Başvurunun yasal temsilci tarafından yapıldığı durumlarda Yasal Temsilcinin de işbu bilgileri eklenmelidir)

  • c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinin,

  • d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresinin, telefon ve faks numarasının,

  • e. Talep konusunun bulunması zorunludur.

  Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.Kişisel verileriniz ile ilgili olarak başvuruları bizzat yapmanız; ayırt etme gücü bulunmayan çocuk ve reşitler bakımından ise yetkili temsilcinin, temsile yetkili olduğunu tevsik eden belgeler ile birlikte başvuruda bulunması gerekmektedir.